Terms and Conditions

Regulamin w języku polskim

Witamy w serwisie houseofdonuts.pl!

Niniejszy regulamin określa zasady i reguły korzystania z Serwisu internetowego houseofdonuts.pl, znajdującego się pod adresem https://houseofdonuts.pl.

Wchodząc na tę stronę zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z houseofdonuts.pl, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich zasad i warunków podanych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o Prywatności i Informacji o Zastrzeżeniach oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i spełniającej warunki Spółki. „The Company”, „Ourselves”, „We”, „Our” i „Us”, odnosi się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My”, odnosi się zarówno do Klienta, jak i nas samych. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu spełnienia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług Firmy, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa Holandii. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne i dlatego odnoszą się do tego samego.

Cookies

Korzystamy z plików cookies. Wchodząc na houseofdonuts.pl, zgadzasz się na używanie plików cookies w zgodzie z Polityką Prywatności houseofdonuts.pl.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookies, które pozwalają nam pobrać dane użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność pewnych obszarów, aby ułatwić pracę osobom odwiedzającym naszą stronę. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie stwierdzono inaczej, houseofdonuts.pl i/lub jej licencjodawcy posiadają prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów na stronie houseofdonuts.pl. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z houseofdonuts.pl dla własnego użytku osobistego z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno:

 • Publikuj materiały z houseofdonuts.pl
 • Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na materiały z houseofdonuts.pl
 • Reprodukować, powielać lub kopiować materiały z houseofdonuts.pl
 • Redystrybucja treści z houseofdonuts.pl

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej zawarcia.

Część serwisu oferuje użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w pewnych obszarach serwisu. houseofdonuts.pl nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich umieszczeniem w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii houseofdonuts.pl, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieszczają. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, houseofdonuts.pl nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy w tym serwisie.

houseofdonuts.pl zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszego Regulaminu.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że:

 • Jesteś uprawniony do umieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania biznesu lub zwyczajów, ani do prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz houseofdonuts.pl niewyłącznej licencji na używanie, odtwarzanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, odtwarzania i edytowania wszelkich Twoich Komentarzy w jakiejkolwiek i wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać linki do naszej Strony bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą zamieszczać łącza do naszej strony internetowej w taki sam sposób, w jaki zamieszczają łącza do stron internetowych innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane Firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych oraz grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą zamieszczać hiperłączy do naszej strony internetowej.

Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, do publikacji lub do innych informacji w witrynie, pod warunkiem, że łącze to (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • strony społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe;
 • oraz instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla siebie lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów u nas; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak houseofdonuts.pl; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link ten: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku na naszej stronie, musisz nas o tym poinformować wysyłając e-mail na adres houseofdonuts.pl. Prosimy o zawarcie w nim swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL swojej strony, listy wszelkich adresów URL, z których zamierzacie Państwo linkować do naszej Strony, oraz listy adresów URL na naszej stronie, do których chcielibyście Państwo linkować. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zamieszczać hiperłącza do naszej strony w następujący sposób:

 • Poprzez użycie naszej nazwy korporacyjnej; lub
 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego jest link; lub
 • Poprzez użycie jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej, do której jest link, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie linkującego.

W przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaków towarowych nie zezwala się na wykorzystanie logo lub innych elementów graficznych Houseofdonuts.pl w celu zamieszczenia linku.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszego Serwisu.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne treści, które pojawiają się na stronie internetowej użytkownika. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na Twojej Stronie. Na żadnej Stronie nie powinny pojawiać się linki, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub kryminalne, lub które naruszają, w inny sposób naruszają, lub zachęcają do naruszenia lub innego naruszenia, jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność

Proszę przeczytać Politykę Prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej strony. Zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tych warunków i zasad oraz polityki linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą stroną internetową, zgadzasz się być związany i przestrzegać tych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz na naszej stronie internetowej jakikolwiek link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz się z nami skontaktować i poinformować nas o tym w każdej chwili. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy na nie bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje zawarte na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na niej zawarte będą aktualizowane.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie:

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub Państwa odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać lub wyłączać naszej lub waszej odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać jakiejkolwiek naszej lub waszej odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączać jakiejkolwiek naszej lub Państwa odpowiedzialności, która nie może być wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu paragrafowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z zrzeczenia się odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, deliktu i naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na niej zawarte są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody o jakimkolwiek charakterze.

Welcome to houseofdonuts.pl!

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of houseofdonuts.pl’s Website, located at https://houseofdonuts.pl.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use houseofdonuts.pl if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: „Client”, „You” and „Your” refers to you, the person log on this website and compliant to the Company’s terms and conditions. „The Company”, „Ourselves”, „We”, „Our” and „Us”, refers to our Company. „Party”, „Parties”, or „Us”, refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of Netherlands. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing houseofdonuts.pl, you agreed to use cookies in agreement with the houseofdonuts.pl’s Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, houseofdonuts.pl and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on houseofdonuts.pl. All intellectual property rights are reserved. You may access this from houseofdonuts.pl for your own personal use subjected to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

 • Republish material from houseofdonuts.pl
 • Sell, rent or sub-license material from houseofdonuts.pl
 • Reproduce, duplicate or copy material from houseofdonuts.pl
 • Redistribute content from houseofdonuts.pl

This Agreement shall begin on the date hereof.

Parts of this website offer an opportunity for users to post and exchange opinions and information in certain areas of the website. houseofdonuts.pl does not filter, edit, publish or review Comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of houseofdonuts.pl,its agents and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the person who post their views and opinions. To the extent permitted by applicable laws, houseofdonuts.pl shall not be liable for the Comments or for any liability, damages or expenses caused and/or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.

houseofdonuts.pl reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which can be considered inappropriate, offensive or causes breach of these Terms and Conditions.

You warrant and represent that:

 • You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to do so;
 • The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, patent or trademark of any third party;
 • The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent or otherwise unlawful material which is an invasion of privacy
 • The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities or unlawful activity.

You hereby grant houseofdonuts.pl a non-exclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats or media.

Hyperlinking to our Content

The following organizations may link to our Website without prior written approval:

 • Government agencies;
 • Search engines;
 • News organizations;
 • Online directory distributors may link to our Website in the same manner as they hyperlink to the Websites of other listed businesses; and
 • System wide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.

These organizations may link to our home page, to publications or to other Website information so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products and/or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

We may consider and approve other link requests from the following types of organizations:

 • commonly-known consumer and/or business information sources;
 • dot.com community sites;
 • associations or other groups representing charities;
 • online directory distributors;
 • internet portals;
 • accounting, law and consulting firms; and
 • educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we decide that: (a) the link would not make us look unfavorably to ourselves or to our accredited businesses; (b) the organization does not have any negative records with us; (c) the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of houseofdonuts.pl; and (d) the link is in the context of general resource information.

These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to houseofdonuts.pl. Please include your name, your organization name, contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:

 • By use of our corporate name; or
 • By use of the uniform resource locator being linked to; or
 • By use of any other description of our Website being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.

No use of houseofdonuts.pl’s logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

iFrames

Without prior approval and written permission, you may not create frames around our Webpages that alter in any way the visual presentation or appearance of our Website.

Content Liability

We shall not be hold responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that is rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

Your Privacy

Please read Privacy Policy

Reservation of Rights

We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve to immediately remove all links to our Website upon request. We also reserve the right to amen these terms and conditions and it’s linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.

We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

 • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
 • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
 • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
 • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort and for breach of statutory duty.

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.

Podziel się z przyjaciółmi!
houseofdonuts.pl